C# (c Sharp) Operatörler Nedir?
Operatörler, programlama yaparken programın akışını etkileyecek karar mekanizmaları, sayısal ve metinsel işlemlerde belirli görevleri üstlenen sembollerdir. Tek başına yazıldığında bir anlamları bulunmamaktadır ancak operatörler olmadan da program geliştirmek mümkün değildir.

C# (c Sharp) Operatör Türleri
Operatörler aritmetik, atama ve arttırma, karşılaştırma, mantıksal, bitsel ve tür dönüşümleri gb kategorilere ayrılabilir.

Operatörlere ait kullanılan sembolleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Kategori Operatör
Aritmetik -, +, *, /, %, ++, —
Mantıksal &&, ||, !
Karşılaştırma ==,!=, >, <, >=, <=
Atama ve Arttırma =, +=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>=
birleştirme +
Tür dönüşümleri (type), as, is, typeof, sizeof
Diğer ., new, (), [], ?:, ??


C# (c Sharp) Aritmetik Operatörler
Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, mod alma gb matematiksel işlemlerin yapıldığı operatör türüdür. Sembollerin öncelikleri matematik de ki işlem öncelik sırasına göre işlemektedir.

Sonuç

Yukarıda ++ ve — operatörleri sonuç olarak sayı değerini 1 arttırır ancak aralarında ufak bir fark vardır. a++ operatörü işlem sırasında önce a değerini işlemde kullanır işlem bittikten sonra sayının değerini arttırır. ++a operatör sol tarafta olursa işlem yapılmadan önce a değeri 1 arttırılır sonra işleme tabi tutulur. Aşağıdaki örnekle bunu daha iyi görebilirsiniz.

Operatörün sağ tarafta olduğu durum

Sonuç: 60 çıkacaktır.

Operatörün sol tarafta olduğu durum


C# (c Sharp) Karşılaştırma Operatörleri

== İşleci
Karşılaştırma yapılan 2 değişken birbirine eşitse true değerini döner.

Örnek Kullanım

!= İşleci
Karşılaştırma yapılan 2 değişken birbirine eşit değilse true değerini döner.

Örnek Kullanım


> İşleci

Karşılaştırma yapılan 2 değişkenden solda ki değer sağda ki değerden büyükse true değerini döner.

Örnek Kullanım

< İşleci

Karşılaştırma yapılan 2 değişkenden solda ki değer sağda ki değerden küçükse true değerini döner.

Örnek Kullanım

>= İşleci

Karşılaştırma yapılan 2 değişkenden solda ki değer sağda ki değerden büyük veya eşitse true değerini döner.

Örnek Kullanım

<= İşleci

Karşılaştırma yapılan 2 değişkenden solda ki değer sağda ki değerden küçük veya eşitse true değerini döner.

Örnek Kullanım

C# (C Sharp) Mantıksal Operatörler

Mantıksal operatörler, program akışına göre değişkenlerimizin belirli koşullara uygun olup olmadığını kontrol ettiğimiz operatörlerdir.

&& (Ve) İşleci

Belirtilen koşulların tümü doğru olduğunda true değerini dönen operatördür. Girilen koşullardan herhangi birisi uymazsa diğer koşulları kontrol etmeden false değerini döner.

Örnek Kullanım

|| (Veya) İşleci

Belirtilen koşullardan herhangi birisinin doğru olması durumunda true değerini dönen operatördür. Girilen koşullardan herhangi birisi uyarsa diğer koşulları kontrol etmeden true değerini döner.

Örnek Kullanım

! (Değil)  İşleci

Tek bir koşulda kullanılır. Değişken belirtilen değere eşit değilse true değerini döner.

Örnek Kullanım

C# (c Sharp) Atama ve Arttırma

= (Eşittir) İşleci

Eşittirin sağına yazılan değer birebir eşittirin solunda ki değişkene atanır.

Örnek Kullanım

int sayi = 50;

+= İşleci
“degisken = degisken + yenideger” denklemine denk gelmektedir. sağdaki değeri alıp solda ki değişkene ekler.

Örnek Kullanım
int sayi = 50;
sayi += 10;
sayi değişkeni artık 60’a eşit olmuş olur.

-= İşleci
“degisken = degisken – yenideger” denklemine denk gelmektedir. Solda ki değerden sağ da ki değeri çıkarıp soldaki değişkene eşitler.

Örnek Kullanım
int sayi = 12;
sayi -= 2;

sayi değişkeninin yeni değeri 10 olur.

*= İşleci
“degisken = degisken * yenideger” denklemine denk gelmektedir. Solda ki değerle sağ da ki değeri çarpıp soldaki değişkene eşitler.

Örnek Kullanım

int sayi = 5;
sayi *= 3;

sayi değişkeninin yeni değeri 15 olur.

/= İşleci
“degisken = degisken / yenideger” denklemine denk gelmektedir. Solda ki değeri sağ da ki değere bölüp soldaki değişkene eşitler.

Örnek Kullanım

int sayi = 28;
sayi /= 4;

sayi değişkeninin yeni değeri 7 olur.

%= İşleci

degisken = degisken % yenideger” denklemine denk gelmektedir. Solda ki değerin sağ da ki değere göre modunu alıp yani soldaki sayıyı sağdaki sayıya bölüp kalan değerini soldaki değişkene eşitler.


Örnek Kullanım

int sayi = 25;
sayi %= 3;

sayi değişkeninin yeni değeri 1 olur.

Bu yazımda en sık kullanılan operatörleri anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazımda koşul ifadelerinden bahsettim. Dilerseniz bu yazımı da okuyabilirsiniz.

Hoşçakalın